Działania projektowe

    1. Inwentaryzacja przyrodnicza – Przeprowadzona zostanie kwerenda na podstawie dotychczasowej wiedzy o zasiedlonych rewirach i stanowiskach. Działanie obejmie przygotowanie zestawienia stwierdzonych w dotychczasowych badaniach i obserwacjach miejsc występowania gatunków przez ich naniesienie na mapę – powstanie aktualizowana mapa występowania gatunków w regionie przygranicznym.
    2. Przygotowanie 2 odcinków ścieżki przyrodniczej w Regetowie i Klimkówce. Realizacja działania obejmie wytyczenie ich przebiegu, wykonanie oznakowania oraz tablic informacyjnych. Wstępnie szacujemy, że ścieżki po polskiej stronie liczyć będą łącznie 5km. Trasa ścieżki jest tak dobrana, że przebiegać będzie przez różne ekosystemy (nad jeziorem Klimkówka, łąki i las w Regetowie), umożliwiając w ten sposób obserwację różnorodnych gatunków i stanowisk przyrodniczych. Samo wykonanie ścieżki polegać będzie na instalacji tablic przyrodniczych. Wykonane zostaną prace porządkowe, usunięcie i zniwelowanie przeszkód w terenie. Dodatkowo wykonamy ławostoły zadaszone – miejsca do obserwacji ornitologicznych. Realizacja działania na ścieżkach obejmie także usunięcie zakrzaczeń, stabilizację podłoża pod ruch pieszy na odcinku granicznym z naturalnych materiałów oraz rozmieszczenie oznakowań.
    3. Realizacja instalacji sztucznych gniazd i budek lęgowych. Wykonanych zostanie 5 sztucznych gniazd z gałęzi oraz budki lęgowe. Budki lęgowe zostaną rozwieszone w miejscach siedliskowych, w strefie przygranicznej.

mnitoring puszczyka uralskiegodziupla puszczyka uralskiego

   1. Przygotowanie i wydruk publikacji promującej wiedzę o przyrodzie. W publikacji zaprezentowane zostaną gatunki ptaków (opisy i fotografie).
   2. Realizacja wystawy i prezentacji edukacyjnych w sołectwach przygranicznych. Realizacja wystaw przyrodniczych odbędzie się w 4 miejscowościach (Klimkówka, Regetovka, Regetów i Bardejów).
   3. Konferencja informacyjna. Na podsumowanie projektu odbędzie się konferencja, do której uczestnictwa zaproszonych zostanie 60 osób, w tym: przyrodnicy z Polski i Słowacji, osoby posiadające wpływ na ochronę dziedzictwa przyrodniczego, osoby zajmujące się edukacją przyrodniczą, przedstawiciele samorządów. Tematy wykładów, oprócz prezentacji działań w projekcie, podporządkowane zostaną pogłębieniu refleksji na temat wspólnego dziedzictwa przyrodniczego. Podsumowaniem konferencji będzie wypracowanie wniosków, stanowiących założenia rozwoju dalszej współpracy pomiędzy partnerami oraz osobami zainteresowanymi przyrodą regionu pogranicza, które będą mogły być realizowane w formie projektów.
   4. Ewaluacja projektu i rozliczenie. Rozliczeniem projektu oraz ewaluacją osiągniętych rezultatów zajmie się zespół realizatorów działań.
   5. Spotkanie partnerów projektu. W skład zespołu realizatorów weszły po 2 osoby ze strony Wnioskodawcy i Partnera, merytorycznie przygotowane do realizacji przedsięwzięcia, posiadające odpowiednie kwalifikacje, koordynator zadania oraz osoba sprawująca obsługę księgową projektu. Spotkania realizatorów odbywają się raz na kwartał.

realizacja projektu ptaki pogranicza 01realizacja projektu ptaki pogranicza 02realizacja projektu ptaki pogranicza 03

 

Spotkanie ornitologów z Polski i Słowacji:

Ścieżka ornitologiczna w Regietowie 05Ścieżka ornitologiczna w Regietowie 04Ścieżka ornitologiczna w Regietowie 03Ścieżka ornitologiczna w Regietowie 02Ścieżka ornitologiczna w Regietowie

Zdjęcia udostępnił Pan Marian Stój.