Cel projektu

Celem ogólnym projektu jest ochrona, edukacja i promowanie walorów przyrodniczych dziedzictwa przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem awifauny ptaków szponiastych, w obszarze Beskidu Niskiego w granicach Euroregionu Tatry. Cel jest realizowany przez przygotowanie 2 odcinków ścieżki przyrodniczej, aktywną ochronę siedlisk wybranych gatunków ptaków, mających rewiry po obydwu stronach granicy oraz działania edukacyjne i promocyjne. Projekt posiada charakter działań typu „ludzie dla ludzi” – zaplanowaliśmy spotkania osób zainteresowanych ochroną przyrody, mieszkających po dwóch stronach granicy. Gatunki ptaków, które obejmie projekt, opisane zostaną w publikacji edukacyjnej, projekt wymaga w związku z tym realizacji wizyt mających na celu sporządzenie dokumentacji fotograficznej, wykonania pomiarów oraz zebrania informacji przyrodniczej. W ten sposób w sposób trwały prowadzona będzie wymiana doświadczeń oraz nawiązana zostanie współpraca przez osoby mieszkające po obydwu stronach granicy, stanowić to będzie podstawę kolejnych wspólnych przedsięwzięć.

 

Cele bezpośrednie zadania są następujące:

  1. Budowanie i popularyzacja informacji na temat dziedzictwa przyrodniczego regionu przygranicznego wśród osób zainteresowanych tematem z Polski i Słowacji przez realizację ścieżki przyrodniczej, publikacji oraz zajęć edukacyjnych.
  2. Zmiana w sposobie ochrony przyrody – ścisłe współdziałanie osób zajmujących się ochroną przyrody i edukacją przyrodniczą w regionie przygranicznym.
  3. Ochrona wybranych gatunków ptaków szponiastych, posiadających rewiry po obydwu stronach granicy, przez instalację sztucznych gniazd w potencjalnych i faktycznych miejscach lęgowych.
  4. Ochrona puszczyka uralskiego przez rozmieszczenie w terenie przygranicznym budek lęgowych.
  5. Wymiana informacji pomiędzy osobami ze Słowacji i Polski zajmującymi się popularyzacją wiedzy o dziedzictwie przyrodniczym.
  6. Podnoszenie  wiedzy i umiejętności w zakresie możliwości pozyskiwania i wykorzystania środków pomocowych przewidzianych na współpracę transgraniczną przez Unię Europejską .